https://mobirise.com/

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.Onder ‘CO-ORDINATE’ wordt ‘CO-ORDINATE interim marketing support’’ verstaan.
2.Onder opdrachtnemer wordt verstaan, diegene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard, in dezen: ‘CO-ORDINATE’.
3.Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan ‘CO-ORDINATE’ om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
4.Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen ‘CO-ORDINATE’ ten behoeve van de opdrachtgever maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
Artikel 2. Algemeen
1.Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van ‘CO-ORDINATE’, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en ‘CO-ORDINATE’ .
2.Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door ‘CO-ORDINATE’ schriftelijk voor akkoord zijn verklaard. 
3.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich er een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg of situatie plaats te vinden/ te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
4.Indien ‘CO-ORDINATE’ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ‘CO-ORDINATE’ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 3. Offertes
1.Onder een offerte wordt verstaan, de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
2.Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.
3.’CO-ORDINATE’ kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4.Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is ‘CO-ORDINATE’ daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ‘CO-ORDINATE’ anders aangeeft.
5.Een samengestelde offerte verplicht ‘CO-ORDINATE’ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6.Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
7.Overschrijding van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan - voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.
Artikel 4. Aard, duur,uitvoering en wijziging van de overeenkomst
1.De overeenkomst tussen ‘CO-ORDINATE’ en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.‘CO-ORDINATE’ heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
3.De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is ‘CO-ORDINATE’ gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.
4.’CO-ORDINATE’ is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ‘CO-ORDINATE’ de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
6.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ‘CO-ORDINATE’ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ‘CO-ORDINATE’ worden verstrekt. Indien die niet het geval is, heeft ‘CO-ORDINATE’ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens ter beschikking heeft gesteld. ‘CO-ORDINATE’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
7.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ‘CO-ORDINATE’ gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven, wat betreft prijs en andere voorwaarden, door de opdrachtgever.
8.Wijzigingen in de overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door ‘CO-ORDINATE’ buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
9.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ‘CO-ORDINATE’ een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief/kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10.Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ‘CO-ORDINATE’ gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van ‘CO-ORDINATE’ direct op indirect ontstaan.
11.De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de overeenkomst komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.
Artikel 5. Opschorting, staking en ontbinding
1.’CO-ORDINATE interim marketing support’ is bevoegd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt.
2.Bovendien is ‘CO-ORDINATE’ gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever niet tijdig of niet voldoet aan de verplichtingen, die tussen opdrachtgever en ‘CO-ORDINATE’ zijn overeengekomen, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
3.Indien ‘CO-ORDINATE’ tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4.Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is ‘CO-ORDINATE’ gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5.Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ‘CO-ORDINATE’ gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ‘CO-ORDINATE’ , zal deze in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden extra kosten met zich meebrengt voor ‘CO-ORDINATE’ , dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ‘CO-ORDINATE’ anders aangeeft.
7.Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 6. Overmacht
1.In geval ‘CO-ORDINATE’ door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
2.Onder overmacht wordt ten deze verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij ‘CO-ORDINATE’ , hetzij bij zijn leveranciers. Onder overmacht valt tevens transportstoringen en ander buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van accijnzen, invoerrechten en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers en overheidsmaatregelen. 
3.’CO-ORDINATE interim marketing support’ kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.Voor zover ‘CO-ORDINATE’ ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is deze gerechtigd om de reeds gemaakte kosten separaat de factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 7. Tarieven, betalingen en incassokosten
1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ‘CO-ORDINATE’ aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door ‘CO-ORDINATE’. 2.‘CO-ORDINATE’ is gerechtigd periodiek te factureren. Indien sprake is van periodieke betaling (termijnen), is CO-ORDINATE bij niet-tijdige betaling door opdrachtgever gerechtigd de door haar geleverde diensten en/of producten tijdelijk op te schorten. In dat geval is CO-ORDINATE tevens bevoegd tot bevriezing, inhoudende dat opdrachtgever (tijdelijk) geen toegang verkrijgt tot, dan wel de beschikking heeft over, die diensten en/of producten.
3.Alle door ‘CO-ORDINATE’ gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.
4.‘CO-ORDINATE’ is gerechtigd de richting haar opdrachtgever gehanteerde (uur)tarieven halfjaarlijks op 1 januari en 1 juli van elk jaar opnieuw vast te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.Opdrachten worden door ‘CO-ORDINATE’ uitsluitend aanvaard tegen het met opdrachtgever vooraf overeengekomen (uur)tarief, tenzij is overeengekomen dat een opdracht voor een vaste prijs wordt uitgevoerd. Een vooraf overeengekomen (uur)tarief mag door ‘CO-ORDINATE’ gedurende de eerste zes maanden van de opdracht niet worden verhoogd. 
6.Werkzaamheden door CO-ORDINATE vangen pas aan op het moment dat een voorschotnota door opdrachtgever wordt betaald.
7.Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn van artikel 7.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. In geval van handelstransacties is de wettelijke rente ex 6:119a Bw verschuldigd. Tevens zijn kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van opdrachtgever.
8.De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ‘CO-ORDINATE’ verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (artikelen 231 t/m 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
9.Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens een rente verschuldigd.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1.Het door in het kader van de overeenkomst geleverd blijft eigendom van ‘CO-ORDINATE’ totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met ‘CO-ORDINATE’ gesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen.
2.Het door ‘CO-ORDINATE’ geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.De opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van ‘CO-ORDINATE’ .
4. ‘CO-ORDINATE’ is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
5. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van gebruiker veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om ‘CO-ORDINATE’ daarvan binnen 48 uur op de hoogte te stellen.
6. Voor het geval ‘CO-ORDINATE’ zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepelijk toestemming aan ‘CO-ORDINATE’ en door ‘CO-ORDINATE’ aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 9. Intellectuele eigendom
1.’CO-ORDINATE ’ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ‘CO-ORDINATE’ heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 10. Reclames, onderzoek en klachten
1.De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan ‘CO-ORDINATE’ worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ‘CO-ORDINATE’ in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient ‘CO-ORDINATE’ in staat te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
2.Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij ‘CO-ORDINATE’ opdracht heeft gegeven. 
3.Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 
4.Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/diensten gegrond worden bevonden en aansprakelijkheid van ‘CO-ORDINATE’ wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terug ontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtgever nimmer verplicht. 
5.Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ‘CO-ORDINATE’ daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.Indien ‘CO-ORDINATE’ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.’CO-ORDINATE’ is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever. 
3.De aansprakelijkheid van ‘CO-ORDINATE’ is in ieder geval beperkt tot het bedrag ter uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
4.Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5.Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ‘CO-ORDINATE’ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ‘CO-ORDINATE’ toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ‘CO-ORDINATE’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
6.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ‘CO-ORDINATE’ 
7.De opdrachtgever vrijwaart ‘CO-ORDINATE’ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak een andere dan aan ‘CO-ORDINATE’ toerekenbaar is. Indien ‘CO-ORDINATE’ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden ‘CO-ORDINATE’ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ‘CO-ORDINATE’ , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ‘CO-ORDINATE’ en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ‘CO-ORDINATE’ partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
2.De rechter in de vestigingsplaats van ‘CO-ORDINATE’ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ‘CO-ORDINATE’ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten. 
Artikel 13. Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden 
1.Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ‘CO-ORDINATE’.
2.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.